Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KULTURMINNE: Den gamle driftsbygningen på Almås er bygget både i stein og tømmer. (Arkivfoto: Magne Fonn Hafskor)

Ønsker nytt liv på Almåsgårdene

– Drift av en slik eiendom ligger ikke innenfor kommunens kjernevirksomhet, og det er derfor ønskelig at lokale og/eller ideelle krefter ivaretar den, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp), som nå lyser ut til konkurranse om leierett til Alma?sga?rdene.

Almåsgårdene omfatter til sammen 16 dekar dyrket mark, 118 dekar skogsareal og 188 dekar annet areal, herunder byfjellseiendom. På brukene ligger to mindre eldre gårdsanlegg med til sammen seks bygninger. Både bygningsmassen og kulturlandskapet har bevaringsverdi. Bygningene er i relativt dårlig forfatning, og trenger restaurering, rehabilitering og vedlikehold.

Liv i bygningene

– Det er viktig at anlegget tas i bruk, og at det skapes liv i bygningene og i kulturlandskapet, sier Røssland, og understreker at det ikke er aktuelt for Bergen kommune å gi vekk området.

Derimot kan det bli aktuelt å la salgsinntekter fra en annen eiendom på Almås følge med til oppussing og restaurering av Almåsgårdene. Salget av Fredsvold på Almås, en eiendom som kommunen fikk i gave, utløste en klausul som sier at salgsinntektene skal brukes til «landopphold, friluftsskole eller lignende for skolebarn». Salgsinntekten på 5,85 millioner er derfor avsatt som et bundet investeringsfond.

Stor verdi

– Det kan, avhengig av driftsmodell, være aktuelt å benytte disse midlene til istandsetting av Almåsgårdene, sier Røssland.

– Dette er et anlegg som både har aldersverdi, kunnskapsverdi, bruksverdi og opplevelsesverdi. 

Almåsgårdene er regulert til grøntområde. Formålet med å leie eiendommen ut er å ivareta allmennhetens interesser, bevare eksisterende bygninger og opprettholde mulighetene for framtidig gårdsdrift. Området er tenkt som en grønn ressurs for framtidige boligområder i nærområdet og for Åsane bydel. Almås er en innfallsport til byfjellene og viktige sammenhengende friluftsområder. 

Utløser konsesjonsplikt

Konsesjon på gården ble innvilget av Fylkesmannen 15. mai 2012. Denne forutsetter drift av jordbruksarealene, og viser til Bergen kommunes planer om å ivareta historiske verdier, og å gi tjenester «i samarbeid med oppvekst/skole, helse og sosialsektoren i kommune og med private lag og organisasjoner med interesse og kompetanse innenfor landbruk og historie, og med ønske om å drive aktiviteter som bygger på gårdens ressurser. Andre muligheter vil være andelslandbruk, kolonihager/ parselldyrking og skolehager».

Ved inngåelse av langsiktig leieavtale vil det utløses konsesjonsplikt. Gården vurderes ikke egnet til næringsjordbruk. Bergen kommunes utfordring rundt Almåsgårdene er å etablere en forvaltning rundt eiendommene som ivaretar et historisk kulturlandskap med verdi som historisk formidling og som friluftsområde, ivaretar en liten gruppe historiske bygg med rom for ulike frilufts, kulturelle og idrettslige aktiviteter og å ivareta knutepunkts og tilkomstbehov for byfjellene i nord.

 Avventer møte

– Drift av en slik eiendom ligger ikke innenfor kommunens kjernevirksomhet, og det er ønskelig at lokale og/eller ideelle krefter ivaretar de nevnte interesser, sier Røssland. 

Leder av Åsane historielag, Marianne Herfindal Johannessen, ønsker ikke å kommentere utlysningen ennå.
– Vi har bedt om et møte med byrådsleder og kulturbyråden, og avventer med å si noe om utlysningen til etter at dette er avholdt, sier hun.

Av

Magne Fonn Hafskor

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '%') as term1, Åsanehistorielag%') as term1, almåsgårdenesvenner%') as term1, ' at line 1