Lokalavis for Åsane og omegn!
  • PÅ BEFARING: – Vi skjønner foreldrenes bekymring, og vil snarlig ta et møte med Skyss og Statens vegvesen, og vil prøve å finne en god og pragmatisk løsning, sier Jana Hoff. Fra venstre: Jana Hoff, Christian Rolland og Dag Skansen.

– Dette er en farlig skolevei

– Jeg skjønner godt foreldrenes bekymring, sier skolebyråd Jana Hoff (H), etter at hun og Dag Skansen ble med på befaring langs det som må være en av Norges mest utsatte skoleveier.

Med på turen var også Christian Rolland, FAU-medlem ved Haukås skole som har engasjert seg sterkt for å få på plass skoleskyss for de rundt hundre barna som bor langs den sterkt trafikkerte veien mellom Hylkje og Haukås skole. Han reagerer sterkt på Fagavdelingen for skole og barnehages avslag på denne søknaden, med begrunnelse at de ikke finner denne skoleveien «særlig trafikkfarlig».

«Særlig farlig»

«Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda» sier Opplæringslovens § 7-1, som fagavdelingen viser til i sitt avslag – der det heter at skoleveien ikke vil «gå under betegnelsen særlig farlig da de ulike trafikantene ikke må dele veibane bortsett fra kryssing i gangfelt».

– Veibanen og skoleveien er adskilt; elevene tvinges ikke ut på en veiskulder. Dette er hovedbegrunnelsen for at veien ikke ansees som farlig ut fra særlige forhold, forklarer Skansen.

– Det er knapphet overalt, og strenge kriterier for tildeling, legger Hoff til, som samtidig understreker at hun er enig i at dette er en farlig skolevei.
– Vårt dilemma er at skoleskyss som regel blir prioritert til skoleveier der det mangler fortau.

Mye trafikk

– Nå finnes det vel knapt en mer trafikkert skolevei i Norge enn denne?
– Ja, her er det mye trafikk, og den er i vekst. Så jeg er enig i at vi må se på noen løsninger for elevene som bor her.

En slik løsning kan være å gå i dialog med Statens vegvesen, som er veiens eier. Både Skansen og Hoff ser det slik at Statens vegvesen her har utsatt et viktig tiltak (bygging av Nyborgtunnelen), og slik sitter med ansvaret for trafikkbelastningen langs denne delen av E39. Fra foreldrenes side er det uansett ikke godt nok å vente på et trafikkprosjekt som fortsatt kan ligge ti år frem i tid.

Fanget mellom løfter og krav

– Statens vegvesen sier at det heller ikke er mulig med en utvidelse av veien, slik at den bedre kan ta imot den store trafikkmengden, sier Rolland.
– Slik jeg ser det, er vi fanget mellom kravene i Opplæringsloven og Statens vegvesens fremtidige planer.

– Det trenger ikke være slik, sier Skansen.
– Statens vegvesen eier problemet; det er de som påfører kommunen en ulempe her. Da mener jeg at de også må kunne ta regningen for skoleskyss. Det er ikke riktig at kommunens skattebetalere skal betale for det som Statens vegvesen påfører oss.

Statens vegvesen har ansvaret

– Kunne kommunen forskottert skoleskyss, og sendt regningen til Statens vegvesen?
– Jeg mener det, men jeg kan nok her snakke litt friere enn skolebyråden.
– Vi skal snart ha et møte med Statens vegvesen om en annen skole, og da kommer jeg til å ta opp også denne saken, lover Hoff.

– Hva gjør dere dersom Statens vegvesen sier nei?
– Det skal jeg svare på når vi har snakket med de.

– Vi kan også utfordre Skyss på hvordan de kjører sine ruter, foreslår Skansen.
– Skolebusser passerer dette området, og da bør det være mulig å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene som allerede er der.

To ekstra stopp

– Bussene er der, men det kreves to ekstra stopp for å få dette til, mener Rolland, et argument Skansen straks bifaller.
– Det er viktig å effektivisere på andre ruter, men ikke like viktig når det gjelder skoleskyss, sier han.
– Alle vet at dette er en uhyre trafikkbelastet strekning. Jeg tror ikke det er feil å si at den er på topp i Norge.

Skansen mener at det sterkeste kortet nå er å se hva som kommer ut av en dialog mellom byråden, Skyss og Statens vegvesen.
– Denne saken befinner seg i et grenseland mellom et regelverk og en praksis, forklarer han.
– Ved å tillate skoleskyss her, står vi i fare for å etablere en ny praksis.

Skulle vært lokalvei

– Men er ikke dette et unntak? Foreldre flest ønsker vel at barna skal gå eller sykle til skolen, men da på en trygg skolevei?
– Ja, det er nok riktig. Men skal vi få dette til, må byråkratiet sette seg ned og gå inn i det. Det er ikke sikkert at dette vil koste noe mer enn å etablere et ekstra stopp.

– Vi må prøve å finne rom for det, og utfordre Statens vegvesen. Det er de som har utsatt tiltakene langs denne delen av E39, gjentar Hoff.

– Dette skulle vært en lokalvei. Staten påfører oss en ekstra belastning ved å utsette planene om å bygge Nyborgtunnelen, legger Skansen til.

Bergen kommune har allerede satt foten ned for større reguleringsplaner i dette området, nettopp av hensyn til belastningen langs denne traseen.
– Dessverre har de ikke gjort det samme i Nordhordland.

 

Av

Magne Fonn Hafskor

Relaterte saker