Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VENNEFORENINGEN HADDE DEN BESTE SØKNADEN: Kommunen har lagt vekt på at Almåsgårdenes venner har en etablert og variert lokal medlemsmasse, at de har god tilgang til nødvendig antikvarisk fagkompetanse og dugnadskapasitet og har vist forståelse for stedet og dets karakter, både hva gjelder de fysiske rammer og i et kulturhistorisk perspektiv. (Arkivfoto: Evy Ann Minde Nordahl) 

– Vi er utrolig lettet

Almåsgårdenes venner blir tildelt retten til å leie Almåsgårdene i Åsane. Det er klart etter gjennomført konkurranse hvor tre interesserte organisasjoner deltok.

– Den siste tidens venting på å få avklart hvem som fikk leie Almåsgårdene har vært slitsom for oss i Almåsgårdenes venner. Vi er derfor utrolig glade for kommunens beslutning om å la oss ta hånd om Almåsgårdene de neste 40 årene, sier leder av Åsane historielag, Marianne Herfindal Johannessen.

Vedtaket om å tildele leieavtalen til Almåsgårdenes venner er gjort administrativt av kommunaldirektørene for eiendom og kultur, næring, idrett og kirke. Konkurransen kom i stand etter et byrådsvedtak. I dette vedtaket bestemte byrådet at retten til å leie gårdene skulle gå til en allmennyttig virksomhet rettet mot barn og unge.

Mottok tre søknader

Konkurransen ble kunngjort med søknadsfrist 20. mars 2015. Det kom inn tre søknader fra henholdsvis Norges miljøvernforbund, Almåsgårdenes venner og Almås kultur- og landskapsgård. En egen komité, bestående av representanter fra ulike byrådsavdelinger, har gjennomgått søknadene. Samme komite og avgitt innstilling til kommunaldirektørene. Den har enstemmig rådet til at Almåsgårdenes venner hadde den beste søknaden.

Almåsgårdenes venner ble stiftet etter initiativ fra Åsane historielag i februar 2014 med det formål å ivareta gårdsanlegget på Almås som kulturminne og kulturmiljø. Almåsgårdenes venner har medlemmer fra en rekke ulike foreninger og sammenslutninger i Åsane og i Almåsområdet. Totalt er 900 medlemmer tilknyttet foreningen gjennom de ulike tilknyttede foreninger og lag.

Viser engasjement for stedet

Slik komiteen vurderer det har Almåsgårdenes venner i søknaden vist et engasjement for stedet. Venneforeningen har en etablert og variert lokal medlemsmasse. I søknaden viser foreningen til at den har god tilgang til nødvendig antikvarisk fagkompetanse og dugnadskapasitet.

Det er også vektlagt at venneforeningen har vist forståelse for stedet og dets karakter, både hva gjelder de fysiske rammer og i et kulturhistorisk perspektiv. De har en god plan for ivaretakelse av allmennhetens interesser og barn og unges interesser, både gjennom samarbeid med skolene og for frivillige organisasjoner og lag.

Vil gjøre gårdene tilgjengelig

Almåsgårdenes venners konsept legger til grunn en åpenhet for allmenheten, og en god ivaretakelse av stedets naturkvaliteter og egenskaper som aktivitetsområde for bydelens og byens beboere både på kort og lang sikt. Foreningen legger til rette for et samarbeid med de lokale krefter, både hva gjelder idrettslag, ungdomsmiljø og nabolag. For utnyttelse av beitemulighetene og dermed vedlikehold av kulturlandskapet foreslås samarbeid med bønder i området.

I beskrivelsen av konseptet, skriver venneforeningen at de ønsker å etablere et formidlings- og aktivitetssenter for lokalhistorie og gamle håndverkstradisjoner. Gården skal utvikles som et rekreasjonsområde og bydelspark. Bygningsmassen ønsker foreningen å restaurere og behold slik den fremstår i dag.

Av

Magne Fonn Hafskor