Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KLAGER SAKEN INN TIL KOFA: «NMF håper at politikerne samt administrasjonssjefen i Bergen kommune finner det lite formåstjenlig å signere en kontrakt med Almåsgårdenes venner som i verste fall kan tenkes å få et mulig etterspill i KOFA» skriver Kurt Oddekalv i NMFs klage på vedtaket om overtagelse av Almåsgårdene. (Foto: Cato Edvardsen / Creative Commons)

  • VENNEFORENINGEN HADDE DEN BESTE SØKNADEN: Kommunen har lagt vekt på at Almåsgårdenes venner har en etablert og variert lokal medlemsmasse, at de har god tilgang til nødvendig antikvarisk fagkompetanse og dugnadskapasitet og har vist forståelse for stedet og dets karakter, både hva gjelder de fysiske rammer og i et kulturhistorisk perspektiv. (Arkivfoto: Evy Ann Minde Nordahl)

– Almåsgårdenes venner har tatt seg vann over hodet

Kurt Oddekalv og Norges miljøvernforbund (NMF) har nå klaget på vedtaket om overtagelse av Almåsgårdene.

«NMF mener at vårt tilbud har blitt urimelig, partisk og ufordelaktig behandlet, og vi ønsker med dette å påklage vedtaket» skriver Kurt Oddekalv i klagen, og legger til at Norges miljøvernforbund «frykter at interessegruppen Almåsgårdenes venner har tatt seg vann over hodet. Foreningen er nyetablert, er løst sammensatt, de vet ikke hva de driver med».

Bestrider det juridiske grunnlaget

Bergen kommune har tidligere pekt på at vedtaket ikke kan påklages etter Forvaltningsloven, ettersom «utleie av eiendommer kommunen selv ikke bruker gjelder ikke utøvelse av offentlig myndighet, men er mer av forretningsmessig art og faller utenfor bestemmelsene om enkeltvedtak».

Dette svaret godtas ikke av NMF, som åpner sin 18 sider lange klage med å bestride kommunens juridiske grunnlag for å avvise klagen. «Bergen kommune virker ikke til å  ha etterlevd bestemmelsene i sitt eget konkurransegrunnlag, og det bør da være mulig for parten NMF å kunne pklage vedtaket» skriver de, og hevder at Bergen kommune «har misforstått lovverket når kommunen påstår at NMF ikke har klagerett» og at «en eventuell signert kontrakt med Almåsgårdenes venner trolig vil kunne karakteriseres som en ulovlig direkte anskaffelse».

Vil klage til Klagenemnda

Videre viser de til at NMF har lang erfaring med å klage inn tilsvarende type ulovlige direkte anskaffelser til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), noe de underbygger med å vise til en reportasje fra magasinet Kommunal Rapport. Av denne går det frem at av totalt syv kommuner som i 2013 ble dømt til å betale gebyr for ulovlige direkte anskaffelser, stammet fem av klagene fra Norges miljøvernforbund.

«NMF håper at politikerne samt administrasjonssjefen i Bergen kommune finner det lite formålstjenlig å signere en kontrakt med Almåsgårdenes venner som i verste fall kan tenkes å få et mulig etterspill i KOFA» advarer/truer Oddekalv.

Ønsker dyr på gården

I tildelingen har Bergen kommune blant annet lagt vekt på at «Almåsgårdenes venner legger opp til et konsept med et sterkere utgangspunkt i et av hovedelementene i utlysningen, nemlig bevaring av stedet som kulturminne», og ikke «helårs husdyrhold eller fast beboelse». NMF mener tvert imot at man vil være avhengig av å ha et stort spekter av med dyr på gården dersom ønsket er å få barn og unge til å være interessert i historien og kulturen rundt Almåsgårdene.

«Barn vil i liten grad ha interesse av å komme til Almåsgårdene for å se på noen gamle bygninger» skriver NMF, og viser til Langedrag som eksempel på at barn og unge tiltrekkes av gårdsbruk med et stort spekter av dyr.

Vann over hodet

De mener også at de frivillige kreftene i Almåsgårdenes venner ikke har «noe realistisk konsept for ivaretakelse av dyrkamarka over hodet», og at de «i svært stor grad vil være avhengig av fordyrende innleid arbeidskraft».

En ting kommunen har vektlagt ved tildelingen er at venneforeningen «ser kvaliteten i å bevare dette som et veiløst sted, noe som nok er en av årsakene til at disse brukene har stått så upåvirket av utviklingen ellers i så lang tid».

Dette er et argument som NMF og Kurt Oddekalv stiller seg helt uforstående til. «NMF mener det vil virke fordyrende i forhold til vedlikeholdsbehovet, og i strid med konkurransegrunnlagets forutsetninger å bevare stedet som et veiløst sted» slår de fast, og begrunner dette med blant annet tilgang for funksjonshemmede.

Behandler klagen nå

– Klagen fra Norges miljøvernforbund er under behandling, og resultatet vil trolig foreligge i løpet av de nærmeste dagene, kommenterer Anne Louise Schilbred, spesialrådgiver eiendom i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap.

– Oddekalv advarer mot et mulig etterspill i KOFA. Hvordan stiller dere dere til dette?
– For elementene som gjelder det anskaffelsesrettslige, må det sendes klage til KOFA, og klagen behandles der på vanlig måte.

Av

Magne Fonn Hafskor

Leieavtale for Almåsgårdene

  • I april ble det klart at Almåsgårdenes venner ble tildelt retten til å leie Almåsgårdene i 40 år, etter gjennomført konkurranse hvor tre interesserte organisasjoner deltok.

 

  • Vedtaket om å tildele leieavtalen til Almåsgårdenes venner er gjort administrativt av kommunaldirektørene for eiendom og kultur, næring, idrett og kirke.

 

  • Konkurransen kom i stand etter et byrådsvedtak om at retten til å leie gårdene skulle gå til en allmennyttig virksomhet rettet mot barn og unge.

 

  • Konkurransen ble kunngjort med søknadsfrist 20. mars 2015. Det kom inn tre søknader fra henholdsvis Norges miljøvernforbund, Almåsgårdenes venner og Almås kultur- og landskapsgård.

 

  • En egen komité, bestående av representanter fra ulike byrådsavdelinger, har gjennomgått søknadene. Komiteen gikk enstemmig inn for at Almåsgårdenes venner hadde den beste søknaden.

 

  • Almåsgårdenes venner ble stiftet etter initiativ fra Åsane historielag i februar 2014 med det formål å ivareta gårdsanlegget på Almås som kulturminne og kulturmiljø. Totalt er 900 medlemmer tilknyttet foreningen gjennom de ulike tilknyttede foreninger og lag.

 

  • Venneforeningen ønsker å etablere et formidlings- og aktivitetssenter for lokalhistorie og gamle håndverkstradisjoner. Bygningsmassen skal restaureres og beholdes slik den fremstår i dag, og gården skal utvikles som et rekreasjonsområde og bydelspark.

Relaterte saker