Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SKOLE I ET VEIKRYSS: – Jeg er litt glad og litt trist, men det er flott at Kyrkjekrinsen skole beholdes. Den har en del bra kvaliteter, til tross for at Tor Woldseth hevder at den ligger i et veikryss, sier FAU-leder André Helland.

  • SKUFFET FAU-LEDER: – Jeg tror at vi har en sterk sak, sier FAU-leder Kristine Petersen, og medgir at hun nok hadde håpet at et nytt byråd ville satset mer på småskolene.?

– Vi gir oss ikke uten kamp

– Det er kjempetrist at de yngste barna skal gå på skole et helt annet sted enn der de bor, sier André Helland, FAU-leder ved Kyrkjekrinsen skole, mens FAU-leder ved Eidsvåg skole, Kristine Petersen, frykter konsekvensene av å flytte ungdomstrinnene til Åstveit skole.

Høringsutkastet til ny skolebruksplan legger opp til at Leikvang skole ikke bygges, og at Kyrkjekrinsen skole videreføres som ungdomsskole. Barnetrinnene ved Kyrkjekrinsen vil da overføres til en kommende skole i Ulset vest, som etter planen skal ferdigstilles innen 2020. FAU-lederen ved Kyrkjekrinsen tar imot nyheten med noe blandede følelser.

Ved Eidsvåg skole er det derimot snakk om å flytte ungdomstrinnene permanent til Åstveit skole. Etter planen skjer dette allerede til høsten vi forbindelse med rehabiliteringen av det nedslitte skolebygget. Når Eidsvåg skole er ferdig rehabilitert, etter beregningen innen 2020, legges det så opp til å omgjøre Kalvatræet til spesialskole, og flytte elevene til Eidsvåg. 

Åsane Tidende har snakket med FAU-lederne ved både Eidsvåg og Kyrkjekrinsen skole, og begge er innstilt på å kjempe mot de foreslåtte elevflyttingene.

Både glad og trist

– Jeg er litt glad og litt trist, men det er flott at Kyrkjekrinsen skole beholdes. Den har en del bra kvaliteter, til tross for at Tor Woldseth hevder at den ligger i et veikryss, sier André Helland, FAU-leder ved Kyrkjekrinsen skole, det siste med henvisning til Åsane Tidendes intervju sist onsdag med den tidligere varaordføreren i Bergen.

– Kyrkjekrinsen er en av de mest tradisjonsrike skolene i Åsane. Den har et stort og flott uteareal, og er et naturlig samlingspunkt for barna på Nyborg.

– Men det bor jo ikke folk der, ifølge Woldseth?*
– Skolens nærområder er Nyborg, Langarinden, Espelid og Mellingen, Eikås, Vågsbotn, Birkeland og Blindheim. Hvis ikke de som bor der er folk, så vil det være rart.

Woldseths kraftsalve

– Woldseth hevder at hovedtyngden av elever kommer fra Åsane nord. Er ikke det riktig?
– Ungdomstrinnet har to klasser på hvert trinn fra Åsane nord. Samlet sett utgjør dette 120 elever av 500. Resten av elevene kommer fra nærområdene.

– Hva tenker du om denne kraftsalven fra byens forhenværende varaordfører?
– Jeg føler at han ikke har satt seg inn i hva gamle Åsane er for noe, med det fine lokalmiljøet vi har på Nyborg. Det er trist at han tenker på det som et veikryss.

Flytter barneskolen

Dessverre legges det nå opp til at småbarna som bor ved dette «veikrysset» ikke lenger får gå på nærskolen. Dersom forslaget i høringsutkastet går gjennom, vil barneskoletrinnene som nevnt flyttes til den kommende skolen i Ulset vest.

– Vi kommer ikke til å gi oss på det uten kamp. Det er kjempetrist at de yngste barna skal gå på skole et helt annet sted enn der de bor. Disse barna bor faktisk nær skolen, og kommer til å miste tilknyttingen til Kyrkjekrinsen når det kommer til aktiviteter utenom skoletid.

– Forstår du hvorfor dette kommer opp?
– Egentlig ikke. Barnetrinnet er stort nok til å leve på egenhånd. Dessverre er det vel slik, at det er enkelt å flytte rundt på småtrinnene for å nå målet om å samle ungdomsskoleelevene på større skoler.

Puster litt lettere

– Du er skuffet?
– Ja, jeg må innrømme det. Jeg ser at Pål Hafstad Thorsen har skrevet på Facebook-siden sin at det vil bli mulig å flytte hele klassetrinn samlet til Ulset vest når den står ferdig. Jeg synes det virker veldig rart. Mange av barna vil da få kjempelang vei til skolen, i stedet for at de kunne fått gå på nærskolen. Det er et stykke fra Blindheim eller Eikås til Ulset vest.

– Kommer FAU til å ta initiativ til foreldreaksjoner?
– Det har vi ikke diskutert ennå, men vi kommer til å ha noen møter med politikerne.

Bedre prognoser

– Du var svært kritisk til elevprognosene i forrige runde. Hvordan er prognosene denne gangen?
– De treffer ikke helt, men ser ut til å stemme noenlunde. Noen av prognosene er allerede foreldet, og diskusjonen er alltid like famlende når det kommer til hvem som flytter inn i gamle eneboliger når de blir ledige.

– Men elevgrunnlaget er der?
– Ja, og det er også stort nok til at skolen kunne stått på egne bein uten Haukås-elevene. Jeg synes litt synd på de, siden de ble lovet ny skole på Leikvang. Men jeg innser også at vi får et lite ungdomstrinn med kun elever fra nærområdet.

– Skolebyråd Thorsen mener at det ikke er behov for Leikvang. Er du enig i det?
– Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om det, men slik situasjonen er nå, så er det nok ikke noe akutt behov. Skolen burde likevel vært bygget, politikerne burde holdt løftet sitt.

Overkapasitet i Åsane nord

– Hvordan er prognosene for kommende utbygging i Åsane nord?
– Det ser ut som om det største trykket vil komme i sentrale deler av Åsane, og etter hvert også på Hylkje og i Haukås. På Nyborg vil det bare bli en liten grad av nybygging, kanskje noen hundre boenheter samlet.

– Det er vel ikke gunstig for Kyrkjekrinsen skole?
– Elevgrunnlaget vil være der. Samlet sett vil det være en overkapasitet i Åsane nord. Dessverre ser det ut til at dette likevel ikke er tilstrekkelig for å bygge Leikvang skole.

– Vedtaket om nedleggelse av skolen er nå lagt dødt. Hvordan har dere opplevd de siste fem årene?
– Det har ikke vært noen god følelse å ha dette spøkelset hengende over seg. Vi har merket at det har vært litt gjennomtrekk i lærerstaben. Skolen har skiftet rektor og avdelingsledere underveis. Utryggheten gjør noe med folk.

– Så du er glad nå?
– Ja, slik sett er jeg glad. Det er godt å slippe å ha det slik.

Frykter mer konflikter og rus

FAU-representantene ved Eidsvåg er også glade. Behovet for å pusse opp skolen har lenge vært stort. Det de ikke er glad for, er forslaget om å flytte ungdomstrinnet til Åstveit skole. Kun et mindretall av FAU-representantene syntes at det siste ikke ville gjøre så stor forskjell.

– Det har lettere for å utvikle seg uheldige miljøer på store ungdomsskoler, sier FAU-leder ved Eidsvåg skole, Kristine Petersen.
– Dette er en tid der barna er sårbare og lette å påvirke, og da er det viktig med stabile og gode rammer rundt dem. Jeg tror at det vil være uheldig å løse opp i dette. Store skoler er forbundet med konflikter og rus.

Hun viser til Oslo, der politiet har advart mot store ungdomsskoler, siden det er noe som erfaringsmessig gir dem mer å gjøre.

– Du frykter for at de voksne skal miste oversikten over miljøet?
– Ja, rett og slett.

Daglige nestenulykker

Hun bekymrer seg også for trafikksituasjonen langs den smale veien opp til skolen.
– Vi har nestenulykker hver eneste dag. Jeg vet ikke om Granlia tåler en trafikkøkning på 150 elever, som alle vil bli kjørt til skolen, sier hun, med henvisning til flyttingen av Kalvatræet-elevene.

– De er hjertelig velkommen, men da må det gjøres noe med trafikksituasjonen, enten ved å bygge ut veien eller å lage en egen lomme nede ved hovedveien der foreldrene kan sette av barna.  

Denne høsten har foreldrene ved skolen hatt flere aksjoner nede ved innkjørselen fra Eidsvågveien. Forholdene har da bedret seg for en kort stund, men de som kjører barna helt opp til skoledøren faller tydeligvis fort inn igjen i gamle vaner. Heldigvis gjelder dette bare et fåtall.?

– 80 prosent av elevene går på beina til skolen, sier hun.?
– Dette er bra, barna trenger å bevege seg, spesielt ungdomsskoleelever, som gjerne er mindre fysisk aktive ellers.

Klar til kamp

Slik blir det ikke når elevene flyttes til Åstveit. Da blir samtlige avhengig av transport.?
– Det vi ønsker, er en kombinert skole her i Eidsvåg, med plass til alle elevene, sier hun.?

– Så FAU kommer til å kjempe for å beholde ungdomstrinnene??
– Ja. Vi har en aksjonsgruppe som holder på å mobilisere.
I første omgang er det snakk om et stort foreldrerådsmøte 13. januar, der både foreldre og skolepolitikere vil bli invitert.

– Jeg tror at vi har en sterk sak, sier hun, og medgir at hun nok hadde håpet at et nytt byråd ville satset mer på småskolene.?

– Er du skuffet??
– Ja, selvfølgelig. Men jeg var forberedt på at et slikt forslag ville komme. 

Av

Magne Fonn Hafskor

Skolemiljø og skolestørrelse

  • Et av målene i høringsutkastet til ny skolebruksplan er å redusere antallet ungdomsskoler. Argumentet er at  små skoler har et mer sårbart faglig, sosialt og pedagogisk miljø enn større skoler.

 

  • «Det er ønskelig å se på løsninger som kan redusere antall ungdomstrinn i bydelen for å få større og mer robuste fagmiljøer på skolene» er ordlyden i høringsutkastet, der det blant annet anbefales å flytte ungdomstrinnet på Eidsvåg skole til Åstveit ungdomsskole allerede fra høsten 2016.

 

  • Den norske debatten om skolestørrelse skriver seg fra 2007, da professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark offentliggjorde resultatene fra en undersøkelse han hadde gjort i en norsk kommune.

 

  • Lærerne vurderte her ungdomsskoleelever som kom fra små bygdebarneskoler til å være mindre «sosialt kompetente» og til å ha «et mer negativt syn på skolegang». Det ble også hevdet at disse elevene hadde et klart dårligere forhold til både lærerne sine og sine medelever, og de viste også mindre motivasjon og arbeidsinnsats på ungdomsskolen.

 

  • Det er vanskelig å utlede noe generelt ut fra én enkelt undersøkelse. Internasjonal forskning støtter likevel delvis Nordahls funn, i og med at det ser ut som de faglige resultatene generelt øker med skolestørrelsen. Det advares likevel mot store skoler i områder der foreldrene har lav sosioøkonomisk status.

 

  • Tone H. Sollien ved Asplan Viak har gjort en gjennomgang av det som finnes av forskning på området. Hennes konklusjon er at det ikke finnes forskningsmessig belegg for at skolens størrelse har sammenheng verken med det faglige utbyttet, læringsmiljøet eller elevenes motivasjon og sosiale kompetanse.

Relaterte saker