Lokalavis for Åsane og omegn!
  • DYPT UENIG: Kjersti Toppe er sterk motstander av forslaget til arbeidsgruppen om å avvikle politistasjonen i Åsane bydel. – En realisering av forslaget vil føre til en rekke negative konsekvenser, sier hun til Åsane Tidende. (Arkivfoto: Stig Økland)

Provosert over navnevalget

Kjersti Toppe er sterkt imot forslaget om å legge ned politistasjonen i Åsane. Hun er også provosert over navnevalget «nærpolitireform». – Det strider mot enhver logikk. Dette er ingen nærpolitireform, men det motsatte i form av sentralisering, sier hun.

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Sp, forstår ikke argumentene bak å legge ned politistasjonen i Åsane.

– Sp har lenge forstått at politireformen er en sentraliseringsreform. Derfor stemte vi også imot den i Stortinget. Vi er opptatt av å ha politi i hele landet der folk bor. Likevel har jeg aldri tenkt tanken på at tjenestesteder for politiet i så store og folkerike bydeler som Åsane og Arna kunne bli sentralisert i en stor ny stasjon i Bergen sentrum. Det har aldri falt meg inn at politireformen hadde som mål å sentralisere politiet helt inn i storbyer, sier hun til Åsane Tidende.

– Helt innlysende

Morvik-kvinnen mener forslaget er unødvendig, og håper at det aldri blir realisert.

– Det er viktig at politiet er tilstede i Åsane. Jeg er enig med politisjefen i bydelen, og deler hans oppfatning og argumentasjon, sier Toppe som sikter til Arne Vidar Hansen sine uttalelser i Åsane Tidende 5. oktober.

Stortingsrepresentanten mener at det er helt innlysende at politi som er stasjonert i bydelen vil oppnå mer lokalkunnskap.

– De vil i større grad være i kontakt med lokalbefolkningen, og da spesielt knyttet opp mot ungdomsmiljøer, sier Toppe.

Hun sier videre at politiet får bedre kontakt med skoler og andre oppvekstarenaer når de holder til i bydelen.

– Dette fører til at de vet mer om hva som beveger seg i Åsane. Det sørger igjen for at de kan sette inn tiltak tidlig, slik at ting ikke får utviklet seg videre. Politiet kan forebygge kriminalitet langt bedre når de har denne lokalkunnskapen, sier Toppe til Åsane Tidende.

Vedtatt av Stortinget

Toppe fremhever at arbeidsgruppen som har lagt frem forslagene har gjort det Stortinget har vedtatt.

– Regjeringen med støtte fra Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre har sagt ja til å kutte opp mot 140 lensmannskontor i Norge gjennom nærpolitireformen, sier hun.

Senterpartipolitikeren sier at det er vesentlig at partiene lokalt vet at deres egne representanter sentralt har gikk klarsignal til disse kuttene.

– Videre har de samme partiene fått flertall for at det nå er politidirektøren, og ikke Stortinget, som skal avgjøre lensmannsstrukturen i Norge, sier hun.

Toppe legger til at dette innebærer at saken ikke skal tilbake på politikernes bord.

– Med mindre noen løfter denne saken opp igjen, er det nå opp til politidirektøren å ta avgjørelsen, sier hun.

Politikeren fra Morvik understreker likevel forslaget fra arbeidsgruppen er nettopp kun et forslag.

– Jeg håper at det aldri blir realisert. Det er skremmende når sentraliseringen av politiet går så langt. Jeg frykter en negativ utvikling i Åsane, dersom dette blir vedtatt, sier hun.

Toppe håper at politidirektøren lytter til argumentene mot å avvikle politistasjonen i Åsane og andre bydeler i Bergen.

– Ved å gjennomføre dette vil vi oppleve mange negative konsekvenser. Forslaget bør skrinlegges, mener hun. 

Lokal forankring og samhandling

I arbeidsgruppen sin orientering om forslaget formidler de en målsetting, bestående av  seks punkter, med reformen. Ett av punktene er at politiet skal være mer tilgjengelig og tilstedeværende med god lokal forankring og samhandling. Videre er det et mål få et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet. Arbeidsgruppen trekker også frem mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap som et av punktene i målsettingen. Reformen skal også føre til et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer.  

Toppe sier at det skal betydelig mer til for å overbevise henne.

– Jeg forstår ikke saken deres. Åsane er jo en bydel like stor som andre norske byer. At lensmannen må flytte til Bergen sentrum for å sikre god forebygging, etterforskning og beredskap, det er uforståelig. Jeg er overbevist om at det motsatte av sentralisering er den beste løsningen. Vi må beholde politistasjonene i bydelene, poengterer politikeren.

– De har en dårlig sak

Nå håper Toppe at både åsabuer og lokale folkevalgte engasjerer seg i saken.

– Flest mulig må gi beskjed om at de ikke aksepterer at politistasjonen i Åsane blir avviklet. Det er viktig at forslaget møter protester. Det kan gjøre sitt til at politiledelsen lytter til oss, sier hun.

Senterpartipolitikeren er også oppgitt over navnevalget på politireformen.

– Det skal være en nærpolitireform, men er det motsatte med fokus på sentralisering. Navnet på reformen strider derfor mot enhver logikk. Det er provoserende, mener Toppe.

Hun mener at for mye av midlene til politiet går til unødvendig byråkrati på sentrale kontorer.

– Vi må få på plass en helt annen satsing, der midlene går til politiet som er ute i lokalmiljøene. Vi må beholde stasjonen i Åsane og de andre bydelene, sier hun.

Toppe er overbevist om at arbeidsgruppen har valgt en dårlig løsning.

– Jeg mener de har en dårlig sak. Argumentasjonen deres er uforståelig, og slik jeg ser det har ikke arbeidsgruppens forslag oppslutning i befolkningen, avslutter Kjersti Toppe.

 

 

– Overbevist om at dette er riktig

Oddbjørn Dyrdal, leder for arbeidsgruppen, er overbevist om at nærpolitireformen er nettopp en nærpolitireform.

– Vi kommer til å gi mer tilbake til bydelene uten fysiske lokasjoner. Nå vil det bli mer politi ute, og vi skal være raskere på stedet dersom det oppstår situasjoner, sier han.

Dyrdal er uenig med Kjersti Toppe. Han mener det er riktig å legge ned tjenestestedene i Åsane og de andre bydelene i Bergen.

– Det vil føre til mer politikraft og mer politi ute i felten over hele byen, sier han.

Han mener også at det ikke er bærekraftig å opprettholde tjenestesteder med få ansatte.

– Vi får en bedre helthetlig utnyttelse av ressursene og en mer helhetlig prioritering av oppgaver ved å samle alt under samme tak. Dette blir også mer kostnadseffektivt, sier han og legger til at større geografiske driftsenheter skal gi større handlingsrom, og bedre tjenester til innbyggerne.

– Skal gi mer tilbake

Lederen for arbeidsgruppen er heller ikke enig i at det er innlysende at politi som er stasjonert i bydelen oppnår mer lokalkunnskap.

– Når politiet arbeider i store bydeler, som Åsane, med titusenvis av innbyggere vil ikke det gi noe stort utslag av større lokalkunnskap enn om politiet holder til i ett stort bygg i Bergen sentrum, sier han.

Dyrdal mener at politiet blir mer robust ved å samle ressursene i byen.

– Et av målene våre er bedre metodebruk og IKT-løsninger, og dette skal medføre at vi gir enda mer tilbake til bydeler og kommuner enn de vi gjør i dag. Videre vil vi kunne ha mer politi i gatene, og det vil igjen gi bedre lokalkunnskap hos desto flere tjenestepersoner, avslutter Oddbjørn Dyrdal.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker