Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – PREKÆRT: Lillian Vangberg og Atle Rasmussen mener at det er på tide at noe skjer med trafikksituasjonen i Åsane Nord. – Det begynner å bli prekært. Det som nå skjer er  egentlig bare at Nyborgtunnelen har flyttet litt på seg, og i anstendighetens navn bør derfor veistrekningen prioriteres høyt i neste NTP, sier Ap-politikerne.

– Nå kan vi ikke vente lenger

Åsane Ap mener Ringvei Øst på E39 Nord bør går gå i tunnel med innslag etter lyskrysset på Haukås, og ut igjen ved Nordhordlandsbroen. – Store deler av bydelen har vært båndlagt grunnet Nyborgtunnelen. Nå er det på tide at det skjer noe i Åsane, sier Lillian Vangberg og Atle Rasmussen.

Lillian Vangberg, varamedlem i Åsane Ap og bystyrerepresentant i komité for byutvikling, og Atle Rasmussen, styremedlem i Åsane Ap, mener at det er på høy tid at det skjer noe med veitraseen i Åsane Nord.

– For det første har store deler av bydelen vært båndlagt grunnet planene om Nyborgtunnelen som vi har ventet på i over 20 år, sier Vangberg.

Partiet har imidlertid forståelse for at det er behov for en ny regulering sett i sammenheng med Ringvei Øst og de trafikale utfordringene inn mot Bergen sentrum.

– Når de nå kommer med denne høringen om nytt trasévalg er det viktig for oss at det må begynne å skje noe raskt, og da spesielt her ute i Åsane nord, sier bystyrerepresentanten.

– Tunnel er løsningen      

Åsane Ap har sett på de ulike alternativene som Statens vegvesen har sendt ut på høring. Partiet støtter tanken om konsept øst som den beste løsningen, men har samtidig ulike synspunkter på de tre traséalternativene mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbroen.

– Vi foretrekker helt klart alternativ N2, og da ser vi for oss en tunnel med innslag inn i åsen til venstre etter lyskrysset på Haukås. Videre mener vi at tunnelen bør gå helt ut til Nordhordlandsbroen. Dette vil føre til svært liten konflikt med både natur og bebyggelse, sier Vangberg.

Rasmussen legger til at de fraråder N1.

– Dette er en trasé som er tenkt at skal gå i dagen fra Haukås og opp i fjellsiden. Vi snakker da om en firefeltsvei som blant annet vil komme i konflikt med både Almåsgårdene og en del boliger i området. I tillegg vil den skape en stor barriere mot fjellene og store turområder, sier han.

– Begynner å bli prekært

Vangberg nikker samtykkende. Hun sier videre at N3 ikke vil få like mange negative konsekvenser som N1.

– Her er tanken å bygge tunnel fra Blindheimsdalen til Nordhordlandsbroen. N3 er egentlig ikke et dårlig alternativ for Åsane Nord i seg selv, men det vil ødelegge Blindheimsdalen der det er en del aktivt jordbruk. Vi ser det derfor ikke som gunstig å velge dette alternativet, sier hun.

Rasmussen poengterer at det sistnevnte alternativet også innebærer at strekningen mellom Arna og Vågsbotn må bygges først.

– Hvis ikke får vi en tunnel som havner ut i ingenting, og det er ikke en praktisk løsning for noen parter. Vi mener også at veien i Åsane må få førsteprioritet, sier han.

De to politikerne i Åsane Ap mener at trafikksituasjonen mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbroen begynner å bli prekær.

– Dagens vei er ulykkesbelastet, har bebyggelse helt opp mot veien og den har mange lokale avkjørsler. Til tross for den utfordrende trafikksituasjonen pågår det nybygging på veier som tilstøter E39, sier Vangberg.

Konsekvenser for lokalmiljøet

Rasmussen fremhever at trafikken øker.

– Det vil den også fortsette å gjøre. Sist fredag strakk køen seg til senterområdet, og hele Åsane ble nærmest låst. Dette er uholdbart for alle, sier han.

Vangberg trekker frem at det også får konsekvenser for lokalmiljøer sentralt i bydelen.

– Jeg bor på Flaktveit, og det er mange som kjører gamleveien rundt Nyborg for å unngå køen på motorveien. Dette genererer mye trafikk og forurensning lokalt i midtre deler av Åsane, sier hun.

Rasmussen påpeker at vi heller ikke må glemme Salhus.

– Mange velger å kjøre Tellevikveien, og den er omtrent ikke dimensjonert for trafikk i det hele tatt, sier han.

Styremedlemmet i Åsane Ap legger til at det er ille i rushtiden.

– Trafikken står ofte i Salhus, på Flaktveit, i Hesthaugen og på motorveien. Skjer det en ulykke blir alt enda verre. Å bygge en firefeltstunnel fra Haukås til Nordhordlandsbroen vil løse mange av trafikkutfordringene i bydelen, sier Rasmussen.

Bekymret for fremdrift

Vangberg fremhever at det i dag er en flaskehals fra Vågsbotn og videre nordover i Åsane. Hun mener at det virkelig er på tide å få fart på planene.

– Vi er litt bekymret for å få dette igjennom i både NTP og budsjettene. I fylkeskommunen har vi fått dette inn som en av fire prioriterte veier.

– Likevel har vi ikke fått fastlagt en rekkefølge på de fire utvalgte strekningene, og vi vet hvor lang tid det tar å gjennomføre slike prosjekter, sier hun. 

Bystyrerepresentanten understreker at Åsane Ap kommer til å arbeide knallhardt for å få strekningen mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbroen inn i den nye nasjonale transportplanen (NTP) som kommer til våren.

– Det er viktig å huske på at dette ikke er et nytt prosjekt. Det som skjer er egentlig at den planlagte Nyborgtunnelen bare har flyttet litt på seg. Den har vi ventet på i over 20 år. Nå vil vi snart få på plass et nytt trasévalg og ny regulering for Ringvei Øst på E39 Nord. Da er det viktig at noe skjer raskt. Åsane kan ikke vente lenger, avslutter Lillan Vangberg.

 

Høringsfristen er satt til 18. november.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker