Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VIL FJERNE FABRIKK: – Nå er det på tide at vi setter foten ned på vegne av elvemuslingen og det andre livet i vassdraget, sier Sondre Båtsrand. (Foto: Thomas Gangstøe)

Vil legge ned betongfabrikk på Haukås

– En skandale og et miljøpolitisk feilsteg

– En trussel mot elvemuslingen i Haukåsvassraget, skandaløst og en uakseptabel risiko.

Det sier Sondre Båtstrand (MDG) som sitter i komité for miljø- og byutvikling.

Han bekrefter at partiet har fremlagt en skriftlig klage og ønske om å stoppe betongfabrikken på Haukås, som ble etablert så seint som i februar 2016.

Komite for miljø og byutvikling avviste naboenes klager mot betongfabrikken på Haukås.

– Et alvorlig miljøpolitisk feilsteg, mener De Grønne, som frykter for elvemuslingenes fremtid.

Alternativt forslag til vedtak fra SV og MDG:   

«Fagetatens vedtak datert 26.01.16 oppheves. Klagene tas til følge, heter det.

Ifølge reguleringsbestemmelsene skulle det være 20 meter med parkbelte mellom elv og industriområde.

– På befaringen kunne komiteen med egne øyne se hvor tett det er. Det er 15,5 meter til Bruråslona, og bare 8,5 meter til bekken som går ned til elven. Forurensning her vil ende opp hos elvemuslingene, sier Båtstrand.

– Skulle aldri blitt fattet

– Det er en skandale at en betongfabrikk kan anlegges kun meter fra en nasjonal ansvarsart som er rødlistet og svært sårbar. Dette vedtaket skulle aldri blitt fattet, sier Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne, som på vegne av MDG og SV fremmet forslag om å stoppe betongfabrikken (se under). Ingen andre partier støttet forslaget, men Frp stemte i det minste imot innstillingen.

Han peker videre på sementstøv som en alvorlig konsekvens.

– Risiko- og sårbarhetsanalysen nevner ikke sementstøv, og det mener jeg er en mangel som er så alvorlig at kravene i naturmangfoldloven ikke er oppfylt.

Fikk med på kontrolltiltak

MDG og SV fikk en enstemmig komite med på restriktive kontrolltiltak: «Komite for miljø og byutvikling peker på at utslipp til vassdraget kan ha svært uheldig effekt på det biologiske mangfoldet, og ber byrådet anmode Fylkesmannen om å sørge for tett oppfølging av alle pålagte kontrolltiltak, inkludert overvåkingsplan for vannprøvetaking beskrevet i ROS-analysen.»

– Meget bekymret

– Vi bruker mange ressurser på å ta vare på elvemuslingene, og da er det svært uheldig med en betongfabrikk kun noen meter fra vassdraget.

– Jeg er meget bekymret for konsekvensene av utslipp, og mener føre var-prinsippet skulle tilsi at vi stopper fabrikken.

– Elvemusling er en truet art som også er en nasjonal ansvarsart. I denne saken må hensynet til naturmangfoldet veie tyngst, og det skulle være nok av alternative lokaliteter som ikke medfører samme trussel mot truede arter.

– Jeg mener det er rart at risiko- og sårbarhetsanalysen ser helt bort fra sementstøv, og vil hevde at det er en brist i kunnskapsgrunnlaget som naturmangfoldsloven pålegger oss å utrede.

 

– Vår mest miljøvennlige stasjon

Regionsdirektør i Unicon, Morten Letnes, sier dette til Miljøpartiet De Grønnes kontroversielle forslag:

– Unicon har hele tiden forholdt oss til Bergen kommunes høringsinstanser og vi har imøtekommet alle deres miljøkrav slik at fabrikken nå fremstår som Unicons mest miljøvennlige betongstasjon, påpeker han.

– Grønn Etat uttaler også i tiltakstillatelsen at vi som utbygger har gjort de tiltak som er nødvendige for å minimerer risikoen for utslipp til Haukåsvassdraget.

– Uakseptabelt

Båtstrand roser bedriften for fokus på reduksjon av risiko, men mener likevel at risikoen er uakseptabel.

– Det er positivt at det er gjort tiltak for å redusere risikoen for utslipp, men jeg mener like fullt at det er snakk om en uakseptabel risiko. Som det står i ROS-analysen er det fare for kritiske utslipp til elven, og jeg har liten lyst til å stå ved bredden om noen år og se en ødelagt elv. Her må hensynet til en truet art veie tyngst.

– Om det likevel blir betongfabrikk ved Haukåsvassdraget håper jeg komiteen kan støtte De Grønnes forslag om en overvåkningsplan for vannprøvetaking.

Han kommer med følgende oppfordring til selskapet som eier betongfabrikken:

– Jeg vil oppfordre Unicon og fagetaten til å sette seg sammen og finne en mer egnet lokalisering med mindre konflikt med naturinteresser.

– Elvemuslingen i elven står på den norske rødlista som en sårbar art. Internasjonalt er den vurdert som sterkt truet. Norge har en av de sterkeste bestander i verden, og godt over halvparten av den europeiske bestanden. Dette er derfor en klar ansvarsart for Norge.

– På tide å sette foten ned

Båtstrand peker videre på at elvemuslingen de seinere årene har blitt utsatt for forurensninger fra flere steder og bebyggelser i området.

– Haukåsvassdraget og tilhørende bekker er de siste årene blitt utsatt for en rekke forurensninger fra travparken, pukkverket og Eikås-tunnelen. Nå er det på tide at vi setter foten ned på vegne av elvemuslingen og det andre livet i vassdraget.

– Elvemusling har vært totalfredet i Norge siden 1993, men det er ikke nok å avvikle fangst. Vi må også ta vare på leveområdene om arten skal klare seg.

 

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no